Cựu học sinh LASAN Banmêthuột
Email : phamdungcm@gmail.com 
SĐT liên lạc : 0919.589.979
Thiết kế Website : Phạm Quang Khải - 07803500279